Лекција 8 - Други зборови

Give the English equivalent.