Лекција 8 - Глаголи

Match the Macedonian words with their English equivalents.

добива
добие
дознава
дознае
експериментира
завршува
заврши
се запишува
се запише
се кара
се скара
матурира
плаќа
плати
поднесува
поднесе
пожелува
пожели
полага (испит)
положи (испит)
помага
помогне
пополнува
пополни
се преселува
се пресели
се пријавува
се пријави
прима
прими
решава
реши
се сретнува
се сретне
честита
чини