Macedonian


Vacations, birthdays

previous chapter | home | next chapter

 

Listening exercises Vocabulary exercises
Reading (pp 165-167) Именки (matching) Броеви (E -> M)
  Именки (M -> E) Месеци и деновите во неделата (matching)
  Именки (E -> M) • Месеци и деновите во неделата (M -> E)
  • Глаголи (matching) • Месеци и деновите во неделата (E -> M)
  Глаголи (M -> E) • Други зборови (matching)
  • Глаголи (E -> M) • Други зборови (M -> E)
  • Броеви (matching) • Други зборови (E -> M)
  • Броеви (M -> E)