Лекција 3 - Броеви

Match each pair, and then click the Check button.

еден
два
три
четири
пет
шест
седум
осум
девет
десет
единаесет
дванаесет
тринаесет
четиринаесет
петнаесет
шеснаесет
седумнаесет
осумнаесет
деветнаесет
дваесет
нула