Лекција 3 - Други зборови

Match each pair, and then click the Check button.

нешто
ништо
англиски
висок
вкусен
добар
гладен
голем
еден
изморен
канадски
кој
која
кое
кои
македонски
мал
млад
низок
нов
силен
сладок
стар
убав
уморен
денес(ка)
овде
сега
на
со