Лекција 3 - има/нема

 

Translate into Macedonian.