Лекција 3 - Именки

Match each pair, and then click the Check button.

аптека
банка
бизнисмен
брат
браќа
број
броеви
ветар
ветрови
вечер
господин
госпоѓа
госпоѓица
дете
деца
драгстор
дуќан, продавница
жена
зграда
кафе
куќа
леб
маж
мажи
парк
продавач(ка)
работа
работник
ресторан
роднина
село
сендвич
соба
стан
театар
тетка
улица
утро
хамбургер
чичко
човек
луѓе