Лекција 3 - Семејството Наумовски

Give the English equivalent.