Sheep

Goats

Sheep/

Goats

Cattle

EBI/II

29

74%

10

26%

418

97%

15

3%

Iron II

89

86%

14

14%

538

89%

63

11%

 

chi-sq = 2.129

 

chi-sq = 16.8

 

 

p=.145

 

p =0